KOMUNIKACE

Co můžu udělat ve škole, kde učím „hned teď“?
Jsem ředitel | zřizovatel | zastupitel | učitel, jak můžu začít uvádět do praxe školy principy sebeřízeného vzdělávání?
Jaké mám možnosti, jsem-li rodičem podporujícím participaci, autonomii a kompetentnost svých dětí?

¦→ Hlas Lab

Hlas Lab je otevřená participativní pozvánka ke spolupráci; k nastartování nebo posílení stávajících struktur pro „HLAS“ studentů. Zahrnuje ponoření se do spoluutváření smysluplného procesu mezi zaměstnanci a studenty, podporovaný týmem facilitátorů.

¦→ Komunikace

Všichni máme možnost „teď a tady“ komunikovat. Každý má možnost „hned teď“ otevřeně komunikovat o čemkoli, včetně sebeřízeného vzdělávání. Nejefektivnějším nástrojem sebeřízení je komunikace.

Předpokladem efektivní komunikace o sebeřízení je pochopení principů sebeřízeného vzdělávání a uvědomění vlivu SV na člověka, kulturu lidí, proces učení ¦→ vnitřní motivaci ¦→ uspokojování potřeb ¦→ prožitek uspokojení z učení ¦→ sebeúčinnost ¦→ mezilidské vztahy ¦→ efektivitu učení.

S poznáním vlivu SV na život lidí jde ruku v ruce způsob komunikace o učení i vzdělávání.

¦→ Jak komunikovat o SV?

Začít je možné třeba představením principů sebeřízeného vzdělávání studentům, rodičům, ředitelům, kolegům. Společně hovořit o možnostech vzdělávání v ČR (legislativa), resp. co, jak, kde, s kým a proč se lze v ČR i ve světě učit.

Podstatná je diskuze o existenci zákona o povinné školní docházce a národním kurikulu (RVP) obsahujícím povinné učivo pro každého vzdělávajícího se. Komunikace o těchto tématech je zcela zásadní. Je totiž důležité vypořádat se s povinným penzem znalostí pro všechny učící se a zvolit při tom, co možná nejoptimálnější řešení. Jak nenarušit vztah dětí a dospělých nucením/manipulací? Jak docílit uspokojení zákonné normy tak, abychom co nejméně narušili proces učení, vnitřní motivaci, zodpovědnost za všechny oblasti života učícího se – včetně vzdělávání?

Předpokladem zachování zodpovědnosti na straně učícího se je jeho informovanost o všech možnostech i známých souvislostech v procesu vzdělávání. Jen tehdy mohou učící se informovaně rozhodovat o vlastním procesu vzdělávání, mají-li k dispozici dostupné informace. Informovanost o všech známých a dostupných možnostech vzdělávání podmiňuje sebeřízené vzdělávání, resp. principy sebeřízení.

Následně můžeme diskutovat o tom, jaký způsob a obsah vzdělávání učící se potřebují a jaký obsah vzdělávání je definován k osvojení zákonem. Společně následně můžeme navrhovat a realizovat řešení – stanovit cíle, plán, způsob, obsah, evaluaci procesu vzdělávání.

Učící se definuje – na základě všech dostupných informací – cíle vzdělávání ¦→ volí způsob/obsah ¦→ volí formu evaluace/zpětné vazby

Zcela zásadním chováním všech lidí v zařízeních/institucích, kde v praxi funguje sebeřízené vzdělávání je tvorba pravidel, resp. procesy rozhodování o utváření pravidel, komunikace o pravidlech.

Procesy rozhodování, debaty předcházející rozhodnutím směřují ke konsenzu. . Komunikace lidí založená na souhlasu i vzájemně dobrovolné vzdělávání, jsou nezbytným předpokladem pro sebeřízení, protože jimi lidé uspokojují potřeby po smysluplnosti, kompetentnosti, autonomii a dobrých mezilidských vztazích. Uspokojení těchto potřeb podmiňuje bezpečné prostředí pro učení. V bezpečném prostředí lze kultivovat vlastní/vnitřní motivaci k učení. Tím se proces vzdělávání/učení stává sám o sobě, pocitem uspokojení, odměňujícím – proto dobrovolně opakujícím se chováním.

Centrům sebeřízeného vzdělávání ve světě se v praxi osvědčilo organizovat pravidelná setkání celého společenství. V některých se konají každý týden na počátku a na konci týdne. V jiných ještě každý den v závěru dne, případně na počátku dne. Jednou měsíčně mnohde pořádají větší setkání nad financováním center, správou majetku a dalšími tématy, která „není třeba řešit“ v každodennosti. Na všech těchto setkáních mají všichni studenti – i nejmladší děti – právo o všem spolurozhodovat. Každý má jeden hlas. Všechna pravidla, včetně organizace setkání bývají definována a odsouhlasena celým společenstvím. Tímto způsobem usilují o zajištění smysluplnosti i srozumitelnosti přijatých pravidel všem členům společenství. Ti mají v důsledku pochopení smyslu i obsahu pravidel motivaci je dodržovat.

¦→ Pravidelným setkáváním ke společným diskusím a společným rozhodováním o pravidlech je možné nastartovat procesy změn ve škole.

¦→ Komunikace s rodiči

Lidé provozující školy/centra sebeřízeného vzdělávání u nás i ve světě si uvědomují, že vztahy se sociální sítí studentů jsou pro fungování organizací klíčové. Je-li to možné, osvědčilo se mít ve škole/centru jednoho i více lidí pro komunikaci s rodiči. Komunikace probíhá přes sociální sítě, prostřednictvím chatovacích aplikací (WhatsApp, Telegram), na blogu centra, osobně při tripartitních setkáních (zástupce centra/školy – rodič – student), při osobních konzultacích s rodiči, na tematických besedách, komunitních akcích, společenských událostech, výletech, telefonicky, písemně, e-maily atp.

Kontinuita komunikace, neustálý tok informací (např. na internetu) o tom, co se v centru děje, navozuje a prohlubuje důvěru rodičů v proces vzdělávání. Rekapitulace principů sebeřízeného vzdělávání rodičům a studentům, aktualizace potřeb společenství a reprodukce hodnot, vedou k upevňování životních postojů všech – studentů, rodičů, pracovníků i širší sociální sítě centra/školy. Otevřená komunikace a společné rozhodování je efektivním způsobem vedoucím k dobrým vztahům uvnitř i vně školy/centra.

¦→ Startovací manuál

Užitečným nástrojem pro zakládání škol, center sebeřízeného vzdělávání nebo pro iniciaci změn na již fungujících školách jsou tzv. startovací manuály, know how k založení, organizaci i správě center/škol. Jste-li provozovatelé, zakladatelé center a škol, sestavíme spolu s vámi manuál obsahují informace z nichž může čerpat váš tým, rodiče i učící se.

Inspirativní jsou i zakládající a průvodní dokumentace poskytovatelů sociálně vzdělávacích služeb v ČR i jinde ve světě. Nízkoprahových centrer/klubů pro děti, mládež a mladé dospělé například.

Máte-li zájem o bližší informace, podporu v zavádění participativních principů, kontaktujte nás na info@seberizenevzdelavani.cz