Potřebujete konkrétní podporu? ¦→ Uvést do praxe principy „demokratické školy a dát hlas studentům?“ ¦→ Sdílet dobrou praxi? ¦→ Poradit se? ¦→ Učit se sebeřízenému vzdělávání? ¦→ Máte chuť zapojit se do sítě podpory SV?

Síť podpory sebeřízeného vzdělávání tvoří mnoho lidí z praxe. Níže jsou uvedeny kontakty na lidi ochotné sdílet své zkušenosti se SV z praxe v centrech SV ve světě, ve školách s tzv. demokratickou organizací a řízením v ČR a mnoha dalších zemí. Jsou mezi nimi učitelé, ředitelé, zřizovatelé, zastupitelé a lidé z dalších organizací i jednotlivci, např. rodiče dětí. Své dotazy, návrhy spolupráce, náměty, kontakty pro zapojení se do sítě posílejte na info@seberizenevzdelavani.cz nebo přímo na uvedené kontakty konkrétních lidí.

  • Mentorství v uvádění principů SV do praxe na školách.
  • Podpora v nastavování způsobů komunikace mezi studenty, rodiči, pedagogy.
  • Besedy a semináře i dlouhodobá spolupráce na změnách a realizaci inovací ve vzdělávání na školách.
  • Doprovázení v utváření a organizace participativního prostředí pro studenty i učitele.

Facebooková skupina sloužící ke sdílení dobré praxe a podpoře v oblasti sebeřízeného vzdělávání
Facebooková stránka Sebeřízené vzdělávání

Iniciátorka vzniku sítě podpory v oblasti sebeřízeného vzdělávání a webu SEBERIZENEVZDELAVANI.cz.
Věnuje se pilotnímu projektu sociálně vzdělávacích služeb – Center vzdělávání pro děti a mladé lidi.
Svůj čas investuje do podpory dětí i mladých lidí v procesu vzdělávání a především podpoře škol a dalších organizací pracujících s dětmi a mladými lidmi v nastavování komunikačních strategií a zavádění inovativních principů organizace a řízení vzdělávání.

Sebeřízené vzdělávání a sebeorganizovaná prostředí začala studovat před mnoha lety, během praxe, při práci s tzv. „sociálně znevýhodněnými“ dětmi v nízkoprahových klubech. Tato centra, resp. tamní efektivní práce s vnitřní motivací dětí a dobrovolnost ve způsobu organizace učení/času dětmi, ji významně ovlivnila a inspirovala, stejně jako způsob vzdělávání ve školách typu Sudbury, a ve skolách, které jsou organizovány tzv. demokraticky

„Pozorovat jak děti i jejich socio-ekonomické prostředí promění možnost činit vlastní rozhodnutí a řešit důsledky z nich plynoucí, mně umožnilo poznání, že totiž pouze možností rozhodovat, se lidé učí efektivně rozhodovat. Jen možností řešit důsledky vlastních rozhodnutí, se učí zodpovědnosti. Sebeřízení se dá naučit jedině sebeřízením. Sebeřízení považuji za chování podmiňující pocity sebeúčinnosti, uspokojení z činností, radosti z úspěchů a dobrých vztahů i učení. Sebeřízení a s ním neodmyslitelně spjatá dobrovolnost, jsou myslím předpokladem žité svobody člověka v respektující a účinně spolupracující spoelčenosti.“

Konkrétní podpora iniciativ, organizací i jednotlivců v oblasti sebeřízeného vzdělávání a komunikace o principech SV je nutným předpokladem dobré praxe se SV a k utváření sítě SV založené na důvěře a vzájemné inspiraci inovacemi a učením.“

Michaela Řeřichová
michaela.rerichova@seberizenevzdelavani.cz

Ředitelka ZŠ Ježek bez klece v Brně. Gabriela šíří osvětu v oblasti sebeřízeného vzdělávání. Má zkušenosti jak se zakládáním, tak s organizací provozu školy.  Podporuje nově vznikající iniciativy, jednotlivce i školy a organizace měnící způsob vzdělávání dětí a mladých lidí ve vzdělávání bližší principům sebeřízeného vzdělávání.

„Od prvního ročníku na gymnáziu jsem jezdila doučovat děti a častokrát mi bylo moc smutno z dusné atmosféry v rodinách a neštěstí, které bylo cítit, kdykoli se o škole začalo mluvit. Ve třetím ročníku jsem napsala studentskou práci o alternativních školách, díky které jsem se dostala na velmi zajímavá místa, a v ročníku posledním absolvovala kurz pečovatelství o děti ve věku 3-15 let. Po gymnáziu jsem nastoupila na svůj vysněný obor na „pajdáku“ a vymetala všechny možné praxe, abych se dostala do škol. Stále jsem měla pocit, že mi škola nedává, co potřebuji, a tak jsem navštěvovala nejrůznější kurzy (jako třeba Respektovat a být respektován). Poslední ročník jsem dokončovala již jako „paní učitelka“ na jedné brněnské základní škole. Abych nevypadla ze cviku, hned po státnicích jsem navázala v rámci celoživotního vzdělávání na rozšiřující studium speciální pedagogiky, které jsem po třech letech úspěšně ukončila závěrečnou zkouškou z etopedie, psychopedie, specifických poruch učení a integrativní speciální pedagogiky.

Stále jsem učila, doučovala, vedla kroužky, tábory, spolupracovala se vzdělávacími organizacemi, až jsem jednoho dne založila svou vlastní neziskovku. V té době jsem v rozmezí necelých dvou let dostala ty dva nejkrásnější dárečky, které žena může od života získat. Narodil se nám Víteček a Amálka a já začala přemýšlet, kam je jednou dám do školy. Přemýšlela jsem a přemýšlela a přemýšlela a… Ale v podstatě se mi žádná varianta nejevila jako ideální, a tak se mi postupně začal vracet můj velký sen z dětství o tom, že si jednou založím „vlastní“ školu. Pustila jsem se tedy do práce, školu založila.“

Grabriela Ježková
gabriela.jezkova@jezekbezklece.cz

Vzděláváním lidí, resp. procesem učení jako takovým, jsem se začala zabývat brzy po narození synů. Oba byli tzv. „nadaní žáci“. Čím více informací a zkušeností se sebeřízeným vzděláváním dětí jsem získávala, tím více jsem měla možnost uvědomovat si, co potřebují mé děti i já k efektivnímu učení. Synům jsem předala zodpovědnost za jejich vzdělávání, včetně možnosti vzdělávat se jakoukoli formou. Stále je pro mě fascinující sledovat sebeřízené vzdělávání zblízka. Být u procesu změny ve vztazích mezi dospělými a dětmi. Pozorovat, jak dochází u dospělých k opouštění přístupu z pozice moci, od poslušnosti, donucování, hodnocení, odměn a trestů, od řízeného učení z vnějšku, přes tápání a hledání vlastní zodpovědnosti (učících se, učitelů i rodičů), znovuobjevování vnitřní motivace, až po nacházení vlastní cesty, způsobů a obsahů vzdělávání i utváření vztahů založených na respektující komunikaci a vzájemné důvěře. Mým zájmem jsou inovace ve vzdělávání. Podporuji děti a mladé lidi v učení se praxí, „děláním“, získáváním „know how“ přímo od konkrétních odborníků z praxe. Ráda doprovázím děti a mladé lidi jako mentor, průvodce procesem učení. Podporuji i rodiče, učitele, zkrátka ty, kteří mají zájem o sebeřízené vzdělávání. Pracuji na projektech majících za cíl uvádění principů sebeřízeného vzdělávání do praxe.

Milota Kadaňková
milota.kadankova@gmail.com