Otevřený dopis Šance pro vzdělávání

ŠANCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ

PŘEJEME SI ROZŠÍŘENÍ MOŽNOSTÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

Vážení členové vlády, poslanci a senátoři,
dosud jsou dětem a mladým lidem předepsány formy a očekávané výstupy vzdělávání. Jsme zklamáni, když děti ztrácí vnitřní motivaci a vzdělávání jim nedává smysl. Postrádáme důvěru ve schopnosti rodičů, dětí a mladých lidí rozhodovat o svém vzdělávání a řešit důsledky vlastních rozhodnutí.

My ani naše děti nemáme ve vzdělávacím systému naplněné potřeby autonomie, vzájemné úcty, respektu a důstojnosti. Obracíme se proto na Vás. Přejeme si změnit legislativu tak, aby byly naplněny potřeby všech aktérů ve vzdělávání. Chceme otevřít veřejnou diskusi mezi dětmi, mladými lidmi, dospělými a zahájit s Vámi jednání o řešeních.

Je pro nás důležitá především možnost volby vlastních vzdělávacích cest a možnost rozhodovat o vytváření podmínek pro rozvíjení schopností, dovedností a vědomostí. Rádi bychom, aby všichni mohli vyrůstat a učit se v prostředích, ve kterých budou mít naplněny svoje potřeby. Přejeme si rozšířit možnosti vzdělávání v ČR.

Proto navrhujeme úpravu legislativy tak, aby:

  • umožňovala zachování stávajících škol i vzdělávacích programů a současně otevřela cesty pro vytváření vlastních různorodých vzdělávacích příležitostí.
  • školní docházka byla dobrovolná a vznikla tím příležitost vzdělávat se i jinými způsoby než docházkou do škol a formou individuálního vzdělávání.
  • mohly vznikat rozmanité školy, vzdělávací centra apod.
  • umožnila nabízet rozličné sociálně vzdělávací služby, které by byly legitimními a plnohodnotnými variantami vzdělávání ke školní docházce a odpovídaly by potřebám znevýhodněných dětí a jejich rodin.
  • bylo možné nabízet dálkové, distanční a kombinované studium i další formy studia na všech stupních vzdělávání.
  • vzdělávací soustava byla prostupná, otevřená a umožňovala studovat jakoukoliv školu nezávisle na věku a dosaženém stupni vzdělání, pokud lidé splní kritéria školy pro přijetí a nároky na studium.
  • všichni účastníci ve vzdělávání byli nezávislí na jednotných rámcových vzdělávacích programech, které by tvořily nezávaznou nabídku.
  • každý měl možnost stanovovat si vlastní vzdělávací cíle a formy i způsoby hodnocení výsledků vzdělávání včetně možnosti nebýt hodnocen.
  • umožnila vytvářet vlastní kritéria pro prostorové, materiální i personální zajištění podmínek pro vzdělávání.
  • proměnila kontrolní organizace na organizace podporující, jejichž služby budou pro školy dobrovolné a výstupy nezávazné.

Náš cíl je změnit legislativu vzdělávání v ČR tak, aby umožnila naplňování potřeb všech účastníků ve vzdělávání. Rádi bychom se aktivně zapojili, otevřeli veřejnou diskusi a zahájili s Vámi jednání o řešeních, která tento cíl umožní naplnit. Tímto vás žádáme o návrh prvního termínu společného setkání.

Michaela Řeřichová
Vladimír Kamba
David Urubčík
Gabriela Ježková
Milota Kadaňková
Jaroslav Eremiáš
Jiří Košárek

Tady můžete připojit svůj podpis.

 

Popis legislativní situace ve vzdělávání:

Žáci plní povinnou školní docházku a studenti studují ve školách akreditovaných MŠMT.

Každá škola vypracovává vzdělávací či studijní program v souladu s platnou legislativou, která vymezuje vzdělávací obsah, předepisuje podmínky pro přijetí, klíčové kompetence a očekávané výstupy vzdělávání, kterých mají děti, žáci a studenti dosáhnout.

Školy jsou povinny hodnotit (tj. posuzovat míru dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu) a předepsaným způsobem vydávat vysvědčení a osvědčení o absolvování daného stupně vzdělání.

Jiným způsobem plnění povinné školní docházky je individuální (domácí) vzdělávání. O povolení individuálního vzdělávání žáka rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce.

Ředitel školy individuální vzdělávání povolí, pokud jsou doloženy závažné důvody a  jsou zajištěny stanovené podmínky, a pokud osoba, která bude žáka vzdělávat, získala předepsané vzdělání.

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Ředitel školy za předepsaných okolností rozhodne o zrušení individuálního vzdělávání.

Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky.

Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu a v oblasti umění též získání akademického titulu.

Česká školní inspekce mimo jiné zjišťuje, hodnotí a kontroluje podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem.

Platná legislativa

Web s otevřeným dopisem https://sanceprovzdelavani.cz/

Odpověď ministera školství, pana Roberta Plagy

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Vyrůstala jsem jako tzv. znevýhodněné dítě. Pro mě, jak by se na první pohled mohlo zdát, tu měla být povinná školní docházka. Nepropadat sociálním sítem a vymanit se z ohrožení sociálním vyloučením v rámci “společného vzdělávání”. Nestalo se. Naopak, nemožnost naplnit si ve škole potřeby zasadila další rány mojí sebeúctě a lásce ke světu znalostí i k lidem. Přála jsem si podpořit “děti ulice”, jakým jsem byla já a pracovat v nízkoprahových centrech. Pracuji s dětmi a mladými lidmi. Podporuji je v sebeřízení, v učení, ve vztazích. Dětství, škola, podnikání, práce s dětmi i rodičovství mi umožňují poznání, že díky sebeřízení mám vnitřní motivaci k učení a dávám vlastní smysl životu.

Poslušnost a vina

Když se v dětství vůči mně dospělí dopouštěli agrese [1], bránila jsem se. Jenže vždycky se našel někdo, kdo na mou obranu reagoval slovy: „Přestaň, nech

Skryté kurikulum, vystoupení z komfortní zóny

Když si myslíme, že motivujeme druhého člověka, aby vystoupil z komfortní zóny, neznamená to nutně, že ho tím učíme vystupovat z komfortní zóny. Když ho přimějeme dělat