VIZE ¦→ SEBEŘÍZENÉ (nebo také vnitřně řízené) VZDĚLÁVÁNÍ JE KULTURNÍ ZVYKLOST

Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s. (dále Aliance) je iniciativou dobrovolně se organizujících lidí. Aliance se věnuje informování lidí o výhodách a metodách umožňujících dětem a dospívajícím řídit jejich vlastní vzdělávání. Konečným cílem Aliance, její vize, je svět, ve kterém je sebeřízené vzdělávání (SV) přijímáno za kulturní standard.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO ¦→ LIDSKÉ POTŘEBY A PRINCIP NENÁSILÍ

Základním východiskem Aliance je, že děti a rodiny nenalézají pocit bezpečí v hierarchických systémech strukturovaných od vládnoucích elit shora dolů. Prostředí založená na potřebě kontroly, nepociťují lidé jako bezpečná místa pro učení. Děti a mladí lidé potřebují pro svůj vývoj a učení možnost vyrůstat v prostředích, která umožňují naplnění potřeb. Děti a mladí lidé potřebují mít vliv na proces učení a volit si vlastní cesty k dospělosti.

Pokud by existovaly důkazy o tom, že je současný systém vzdělávání nezbytný pro blaho lidí, a lidé si jeho prostřednictvím mohou naplňovat potřeby (nejen po vzdělání), bylo by žádoucí jej zachovat; ale, jak je vysvětleno jinde na tomto webu, neexistuje žádný takový důkaz a existuje mnoho důkazů o opaku.

PROČ ALIANCE? ¦→ AKTIVNÍ SPOJENECTVÍ LIDÍ

Cílem Aliance je vytvářet příležitosti k propojování lidí. Spojovat organizace a jednotlivce, kteří již aktivně propagují a přejí si umožňovat vzdělávání, při němž lidé mají možnost své potřeby naplňovat, a proto se efektivně učit. Existuje mnoho způsobů, jak praktikovat a podporovat učení, včetně několika druhů škol, center, včetně center sebeřízeného vzdělávání, agilního učení, ownschoolingu, unschoolingu a domácího vzdělávání.

Cílem Aliance je tvořit prostor pro spolupráci, kde můžeme všichni propojit své poznatky a schopnosti, učit se jeden od druhého a posílit sdílenou zkušenost, která je společná nám všem – že sebeřízené vzdělávání funguje!

Úspěch při dosahování naší společné vize bude z velké části záviset na počtu lidí, kteří se aktivně zasadí o spolupráci na podpoře sebeřízeného vzdělávní, bez ohledu na jejich postoje k jiným otázkám, jako jsou rodičovské filozofie, náboženská víra, zdraví a výživa, praxe a politická orientace.

KŘÍDLA VZDĚLÁVÁNÍ

Aliance existuje, aby sebeřízenému vzdělávání dala křídla tím, že šíří informace o sebeřízeném vzdělávání a aktivně pracuje na osvětě i advokacii. Sdílíme své příběhy a propojujeme lidi se stovkami tisíc rodin z celého světa, které žijí sebeřízeně.

Díky nám se sebeřízené vzdělávání stává známým pojmem spojeným se svobodou, úspěchem a štěstím – novým vzdělávacím paradigmatem a standardem pro 21. století.

O PODPOŘE A ZAPOJENÍ

Aliance je organizována dobrovolnicky a financována výhradně z darů od jednotlivců a organizací podporujících sebeřízené vzdělávání. Všichni členové jsou dobrovolníci, kteří za svou práci v Alianci nedostávají žádnou finanční odměnu. Organizace ve spolku umožňuje Alianci řízení projektů, které by nebyly proveditelné na čistě dobrovolném základě. Dary pro spolek jsou daňově uznatelné. Více o možnostech;

PODPORY ¦→ ZAPOJENÍ ¦→ LIDECH