cesta je cíl

SEBEŘÍZENÍ A VNITŘNĚ MOTIVOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ JSOU KULTURNÍ ZVYKLOST

Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s. (dále Aliance) je iniciativou založenou na dobrovolné spolupráci. Cílem Aliance je svět, v němž jsou vnitřně motivované učení a sebepřízení vnímány jako kulturní zvyklost. Informuje o výhodách a způsobech uplatnění vnitřně motivovaného vzdělávání a sebeřízení. Včetně sebeřízeného vzdělávání (Self-Directed Education, SV). Vytváří a podporuje příležitosti pro sebeřízení a sdružuje jeho příznivce.

LIDSKÉ POTŘEBY A PRINCIP NENÁSILÍ

Základní východiska Aliance poukazují na to, že lidé potřebují k životu možnost samostatně naplňovat své biologické, psychologické a sociální potřeby. Tedy také vyrůstat v prostředích, která umožňují volit si vlastní cesty k dospělosti. Soudobá poznání z oblastí medicíny, vývojové psychologie, neurověd, etologie, ale současně také naše osobní zkušenosti z období dětství a dospívání, jsou pro nás základem uvědomění, že prostředí založená na potřebě kontroly, hodnocení a srovnávání, na donucení a ovládání, mohou být lidmi vnímána jako místa nepříznivá pro život, zdraví a učení. Když o možnosti samostatně naplňovat své lidské potřeby uvažujeme, nemáme tím na mysli učení v osamění bez přítomnosti a zapojení ostatních, ale myslíme tím vzdělávání bez souzení, donucení a ovládání.

VZÁJEMNĚ DOBROVOLNÁ SPOLUPRÁCE

Prostředkem dosahování cíle Aliance je vytváření příležitostí pro setkávání a vzájemně dobrovolnou spolupráci. Sdílené povědomí organizací a jednotlivců aktivně propagujících sebeřízní a vnitřně motivované učení. Existuje mnoho způsobů, jak praktikovat a podporovat sebeřízení. Nejsou pro nás podstatné názvy způsobů života ani vzdělávacích příležitostí, ale to, zda prostředí a mezilidské vztahy umožňují sebeřízení a naplňování lidských potřeb.

Ať jste kdekoliv na cestě, jste vítáni a zváni k zapojení.

O PODPOŘE A ZAPOJENÍ

Aliance je organizována dobrovolnicky a financována výhradně z darů příznivců sebeřízeného vzdělávání. Všichni členové jsou dobrovolníci. Organizace ve spolku umožňuje Alianci realizaci projektů, které by byly jinak stěží proveditelné.