poslání a vize

VIZE ¦→ SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ JE KULTURNÍ ZVYKLOST

Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s. (dále Aliance) je iniciativou založenou na dobrovolné spolupráci. Informuje o výhodách a způsobech uplatnění sebeřízeného vzdělávání (Self-Directed Education). Vytváří a podporuje příležitosti pro sebeřízené vzdělávání (SV) a sdružuje jeho příznivce. Cílem Aliance, její vize, je svět, v němž je sebeřízené vzdělávání (nebo také vnitřně motivované učení) přijímáno za kulturní standard.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO ¦→ LIDSKÉ POTŘEBY A PRINCIP NENÁSILÍ

Základní východiska Aliance poukazují na to, že lidé potřebují k životu možnost samostatně naplňovat své biologické, psychologické a sociální potřeby. Tedy také vyrůstat v prostředích, která umožňují volit si vlastní cesty k dospělosti. Soudobá poznání z oblastí medicíny, vývojové psychologie, neurověd, etologie, ale současně také naše osobní zkušenosti z období dětství a dospívání, jsou pro nás základem uvědomění, že prostředí založená na potřebě kontroly, hodnocení a srovnávání, na hierarchii řízené shora dolů, mohou být lidmi vnímána jako místa nepříznivá pro život, zdraví a učení. Když o možnosti samostatně naplňovat své lidské potřeby uvažujeme, nemáme tím na mysli učení v osamění bez přítomnosti a zapojení ostatních, ale myslíme tím vzdělávání bez souzení, donucení a ovládání.

Pokud by existovaly důkazy, že současný vzdělávací systém založený na vnějšně řízeném učení, na donucení k jednotnému způsobu vzdělávání (docházka do škol) a na osvojování jednotného kurikula, je nezbytný pro blaho lidí, bylo by žádoucí jej zachovat. Avšak, jak je uvedeno jinde na tomto webu, nejsou k dispozici žádná taková šetření, zatímco existuje mnoho těch, která nasvědčují opaku.

PROČ ALIANCE? ¦→ AKTIVNÍ SPOJENECTVÍ LIDÍ

Prostředkem dosahování cíle Aliance je vytváření příležitostí pro setkávání a spolupráci. Propojování organizací a jednotlivců aktivně propagujících sebeřízené vzdělávání. Existuje mnoho způsobů, jak praktikovat a podporovat sebeřízené vzdělávání. Nejsou pro nás podstatné názvy vzdělávacích příležitostí, ale to, zda prostředí a mezilidské vztahy umožňují sebeřízení.

Cílem Aliance je spoluvytvářet prostor, kde můžeme všichni spojit své poznatky a schopnosti, učit se jeden od druhého a posílit sdílenou zkušenost společnou nám všem – že sebeřízení přirozeně funguje!

Úspěch při dosahování naší společné vize bude z velké části záviset na počtu lidí aktivně zasazených o spolupráci na podpoře sebeřízeného vzdělávání, bez ohledu na postoje k jiným otázkám, jako jsou rodičovské filozofie, náboženská víra, zdraví a výživa, praxe a politická orientace.

KŘÍDLA VZDĚLÁVÁNÍ

Aliance existuje, aby sebeřízenému vzdělávání dala křídla tím, že šíří informace o sebeřízeném vzdělávání, sdružuje jeho příznivce a vytváří příležitosti pro sebeřízené vzdělávání. Sdílíme své příběhy a propojujeme tím lidi z celého světa, kteří žijí sebeřízeně.

Díky nám se sebeřízené vzdělávání stává známým pojmem spojeným se svobodou – s paradigmatem vnitřně řízeného učení a standardem pro 21. století.

O PODPOŘE A ZAPOJENÍ

Aliance je organizována dobrovolnicky a financována výhradně z darů příznivců sebeřízeného vzdělávání. Všichni členové jsou dobrovolníci. Organizace ve spolku umožňuje Alianci realizaci projektů, které by byly stěží proveditelné. Více o možnostech;

PODPORY ¦→ ZAPOJENÍ ¦→ LIDECH