Sebeřízené vzdělávání v ČR? Je to možné?

„Legislativní rámec už je. RVP dávají velkou svobodu školám a existují svobodné školy, které získaly akreditaci MŠMT.“

Autor citátu vyjadřuje běžnou představu o současných právních předpisech upravujících vzdělávání v ČR.

Jedním z cílů Aliance pro sebeřízené vzdělávání je demýtizace v oblasti sebeřízeného vzdělávání a vyjasňování souvisejících pojmů. Informovanost lidí o právních předpisech je předpokladem změny.

Cílem tohoto příspěvku je definovat pojmy a vysvětlit, v čem je současný právní rámec v ČR v protikladu k principům sebeřízeného vzdělávání.

Sebeřízené vzdělávání je způsob vzdělávání odvíjející se od samostatně vybraných činností a životních zkušeností vzdělávající se osoby.  SV se děje tehdy, když se lidé učí co, kdy, kde, jak a s kým si vyberou. Definují si vlastní cíle, obsah a způsob vzdělávání, včetně způsobu hodnocení.

Lidé vzdělávající se sebeřízeně se učí to, co jim umožňuje efektivní naplnění potřeb. Kromě fyziologických potřeb, jakými jsou např. pohyb, odpočinek i potřeby bezpečí, sebeúčinnosti, smysluplnosti, autonomie, sounáležitosti, jistoty z orientace ve světě a schopnost ovládat nástroje soudobé kultury – kompetentnost.

Všem formám sebeřízeného vzdělávání je společná jedna zásadní charakteristika: „DOBROVOLNOST“.

Dobrovolnost podmiňuje absence povinného kurikula, a povinné docházky kamkoli (včetně škol).

V protikladu se SV jsou i nevyžádané porovnávání, testování a hodnocení.

Velmi důležité je pro nás také to, že rodiče v ČR, kteří se s dětmi rozhodnou využívat rozmanité vzdělávací příležitosti existující ve světě, nejen ty, jež vymezuje legislativa, bývají kriminalizováni.

Lidé vzdělávající se sebeřízeně mají možnost využít jakékoli školy, vzdělávací centra, ale současné také kterékoli další příležitosti ke vzdělávání. Podmínky pro SV zajišťuje i prostupnost a dostupnost vzdělávání. Třeba tím, že je komukoli umožněno studium na kterékoli škole, pokud splní kriteria pro přijetí a nároky na studium. V takové kultuře vzdělávání mohou být dokonce stupně vzdělávání zbytné. Takový přístup umožňuje způsob vzdělávání kdykoli změnit či ukončit, stejně jako na něj v budoucnu navázat.

V čem je současná legislativa v protikladu k sebeřízenému vzdělávání?

Platná legislativa předepisuje dětem od 5 do 15 let způsob a obsah vzdělávání. Poskytovatelé vzdělávacích příležitostí mají předepsáno, které služby mohou poskytovat a jakým způsobem.

Konkrétně

Školní docházka je na základě Listiny základních práv a svobod nedobrovolná po dobu, kterou stanoví zákon. Povinná školní docházka je organizována pouze docházkou do škol schválených Ministerstvem. [1]

Školský zákon (nikoli studenti a žáci) definuje cíle vzdělávání. [2]

Školský zákon, Národním programem rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílou knihou) a Rámcovými vzdělávacími programy podrobně předepisuje, co a kdy mají děti umět. Předepsány jsou klíčové kompetence a očekávané výstupy pro všechny děti žijící v ČR. Jsou definovány oborové předměty, učivo, časové dotace výuky na konkrétní předměty. Výstupy vzdělávání je školám předepsáno prokazatelně hodnotit a evidovat. [3]

Rodiče bývají za výběr jiného než předepsaného způsobu vzdělávání svých dětí trestáni – v krajním případě až odnětím svobody a odebráním dětí do ústavní péče.

Z naší práce s rodinami v terénu vyplývá, že většina rodičů proto strpí nedobrovolné vzdělávání, jsou-li srozuměni s riziky (kriminalizací), byť jsou přesvědčeni o tom, že předepsaný způsob vzdělávání narušuje vnitřní motivaci jejich dětí, důvěru mezi dětmi a dospělými i sebeobraz a sebeúctu dětí.

Legislativa dále předepisuje možnost jiné formy povinné školní docházky. Individuální (domácí) vzdělávání  je nenárokovou formou vzdělávání, o kterou může rodič požádat ze závažných důvodů a jejíž pokračování je podmíněno prokazáním dostatečného dosahovaní povinných výstupů.

Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem. Vznik školy je podmíněn registrací do rejstříku MŠMT a splněním předepsaných nařízení.

Žádosti nových základních a středních škol o zápis do rejstříku bývají zamítnuty s odůvodněním, že neplní strategii vzdělávání kraje či strategii vzdělávání národní, protože je dostatečná kapacita ve státních školách. Přestože lidé nové školy poptávají a mají zajištěn jejich provoz.

Česká školní inspekce (ČŠI) kontroluje podmínky a výstupy vzdělávání.

A jak to je se svobodnými školami zapsanými v rejstříku MŠMT a s těmi komunitními?

Rozlišujeme mezi školami a vzdělávacími centry/komunitními školami. Školy jsou zřizované státem, obcemi, svazky obcí, církevní, soukromé a odpovídají definici školy z pohledu zákona o povinné docházce. Vzdělávací centra/komunitní školy jsou prostory, v nichž mladí lidé, kteří je navštěvují, jsou v režimu tzv. individuálního vzdělávání podle § 41 Školského zákona. Přestože se tento prostor může nazývat „škola“, o školy z pohledu zákona se nejedná.

Všechny děti starší šesti let navštěvující komunitní školy, musí být zároveň zapsány k povinné docházce ve škole registrované Ministerstvem a 2x ročeně přezkoušeny z povinného kurikula. Tzv. kmenová škola má povinnost hodnotit výstupy, vydávat vysvědčení a mít zpracován proces udělování kázeňských opatření.

Ze školních vzdělávacích programů (ŠVP) “svobodných škol”, vyplývá, že jsou v souladu s RVP, se Školským zákonem. Školy prokazují inspekci soulad výstupů vzdělávání s RVP, což znamená, že jejich vzdělávací programy nemohou být z podstaty v souladu s principy sebeřízeného vzdělávání.

1. nesoulad s principy SV

Lidé od 5 – 15 let nemají na výběr mezi PŠD a vzdělávacími příležitostmi z celého světa. Zápis k docházce a kurikulum nejsou dobrovolné.

2. nesoulad s principy SV

Výstupy vzdělávání jsou stanovey zákonem, prostřednictvím RVP – jednotné povinné kurikulum.

VOLNÁ HRA/ZKOUMÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ NÁSTROJŮ SOUDOBÉ KULTURY nejsou považovány za legitimní prostředek učení.

3. nesoulad s principy SV

Věkový mix dětí a mladých lidí je upraven následovně:

Vyhláška č. 48/2005 Sb. Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

§ 5

(2) Na prvním stupni školy lze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku prvního stupně. Na druhém stupni školy nelze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku druhého stupně. Do jedné třídy nelze zařadit žáky prvního a druhého stupně.

(3) V souladu se školním vzdělávacím programem lze na výuku některých předmětů dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy.

(4) Počet skupin a počet žáků ve skupině se určí zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

(5) Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

Nad dětmi musí být vykonáván dohled.

4. nesoulad s principy SV

Materiální zajištění definuje zákon. Jak má vypadat budova, zařízení, vybavení škol.

5. nesoulad s principy SV

Personální zajištění definuje zákon. Klienti vzdělávacích služeb si nemají možnost vybrat, kdo je bude vzdělávat, jak je tomu například ve školách typu Sudbury. Učitelé jsou předvybráni řízením školy na základě předpisů o pedagogických pracovnících.

Ale vždyť je evidentní, že v těch tzv. „svobodných“ školách se děje něco jiného, než je zvykem v konvenčních třídách, a jejich zřizovatelé si nestěžují. Naopak často tvrdí, že děti jsou u nich svobodné…

Podporujeme všechny školy, které směřují k sebeřízenému vzdělávání a podporují děti v sebeřízení. Každá jedna z nich je inspirací dalším, kteří se odvážně pouští do zakládání. Čím víc takových škol vznikne, tím lépe. Společně mají možnost prosazovat své zájmy a přinášet zkušenost, že sebeřízení dětí funguje a důvěra dětem je možná.

Školy, které mají v názvu slovo „svobodná“ jdou v uplatňování principů SV jednoznačně na „hranice legislativně možného“. Dopřávají dětem takovou míru sebeřízení, jakou jim předpisy, rodiče dětí a vlastní důvěra umožní.

Mnohé školy na cestě k sebeřízenému vzdělávání mají za sebou několik šetření školní inspekce. Dostaly za úkol odstranit nedostatky. Inspekce mnohde pozorovala projevy principů sebeřízeného vzdělávání, a žádala o „nápravu“. Nejčastěji z důvodů věkového míchání dětí 1. a 2. stupně, od předpisů odlišné výstupy vzdělávání, jiná forma hodnocení, nezpracovaná či nepoužívaná kázeňská opatření a nabídka nepovinné účasti na vzdělávání.

Platná legislativa umožňuje svůj různý výklad v závislosti na tom, kdo ji interpretuje, co chce kontrolovat a vymáhat. Roli hraje i to, kdo přijde do školy konat inspekci, resp. jak je naladěn na tu či onu vzdělávací a politickou filozofii, a jak si tzv. „sedne“ s personálem školy.

V ČR nemáme k dispozici právní rámec zajišťující legitimitu sebeřízeného vzdělávání.

Školy Mají v zásadě několik možností:

1. Hájit sebeřízené vzdělávání, stát za svým konceptem.

Vysvětlovat výhody a principy sebeřízeného vzdělávání. Šířit osvětu a otevřeně komunikovat o nemožnosti naplňování potřeb v systému školství.

Tato strategie má svá rizika. Že totiž nebudou vyslyšeni, nezískají podporu a budou muset strpět to co dosud. Případně úřady dopustí zánik těchto škol. Jak je tomu v několika případech ve světě. [4]

2. Nebo mohou hrát hru na „Potěmkinovy vesnice“.

V zájmu vlastní ochrany, předstírat. I takové jednání má svá rizika a důsledky. Například neustálé obavy z odhalení, zatajování a samotné „chystání Potěmkinovy vesnice“ před příchodem inspekcí. Přičemž riziko odejmutí statutu školy ministerstvem není nižší než v prvním případě.

3. Dalším řešením je přizpůsobení se aktuálním legislativním podmínkám v podobě kompromisů.

Ustoupit z některého z principů sebeřízeného vzdělávání, nebo jej uplatnit tzv. polovičtě. Jenže…

Principy sebeřízeného vzdělávání se podmiňují. Jakmile byť jeden z nich není uplatněn, nebo jen zpola, nejedná se již o sebeřízené vzdělávání. To má vždy důsledky pro vnitřní motivaci a mezilidské vztahy.

Současná legislativa České republiky velmi konkrétně definuje: co, kdy, kde, jak, s kým a proč se mají děti a mladí lidé učit, čímž účinně překáží sebeřízenému vzdělávání. Navíc…

Strategie vzdělávací politiky ČR pro příštích deset let se sebeřízeným vzděláváním nepočítá.

Experti připravující vládní dokument Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ nám na jednáních o něm sdělili, že se sebeřízeným vzděláváním strategie nepočítá a že veškeré vzdělávání dětí by se mělo odehrávat v systému státního školství prostřednictvím povinné školní docházky.

Tato tvrzení podporují i citace z dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+ [5]

“Opatření mohou vzít v potaz také to, že díky aktuálnímu nálezu Ústavního soudu vzniká nový prostor pro regulaci soukromého školství, aby se nestalo alternativou selektivního výběrového proudu výrazně financovaného z veřejných prostředků a hrálo roli doplňku páteřního systému veřejných škol.”


Záznam z kulatého stolu k dokumentu Hlavní směry vzdělávací politiky do r. 2030+, kde nám zástupce MŠMT odpovídá na otázku, ze dne 28. 11. 2019.

Tento článek je popisem stávajícího legislativního stavu, proto se zde nebudeme zabývat vlivem nedobrovolného vzdělávání lidí na vnitřní motivaci a sebeúctu ani efektivitou učení mozku pod vlivem stresu. Čemu se děti učí nuceným vzděláváním (kromě znalostí i tzv. skrité kurikulum) a jak působí donucení ke vzdělávání, kontrola a hodnocení na pocit bezpečí, tedy jak přispívá povinná docházka do škol k vytvoření bezpečného prostředí pro učení/pro život a jak ovlivňuje mezilidské vztahy, popisujeme jinde na tomto webu.

Změnou, kterou ve světě hledáme, se musíme stát my sami.

Mahátma Gándhí

Úspěch hnutí za sebeřízené vzdělávání závisí do velké míry na počtu zapojených lidí. Odvaha uvidět a uznat pocity a nenaplněné potřeby lidí ve vdzělávání jsou předpokladem změny. Vyzýváme tímto jednotlivce, školy a další organizace k podpoře a zapojení.

Proto jsme založili Alianci pro sebeřízené vzdělávání. Abychom iniciovali změnu. Zasazujeme se o vytvoření nového legislativního rámce podporujícího lidí v naplnění potřeb.

Naším cílem je, aby lidé měli možnost naplňovat si potřeby v procesu vzdělávání. Sebeřízené vzdělávání odpovídá na potřeby lidi ve vzdělávání. Je pro nás důležité, aby zřizovatelé škol, ředitelé a učitelé získali legitimní možnost uvolnit se do práce s dětmi a stát se autentickými, pokud si přejí poskytovat dětem služby pro sebeřízené vzdělávání a vytvářet tím podmínky pro naplňování potřeb ve vzdělávání.

V září 2020 má být vládou schválena Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Více o „Strategii 2030+“ píšeme např. v tomto článku.

Zde najdete otevřený dopis vládě a Parlamentu. Naším cílem je navázat dialog a otevřít veřejnou diskusi. Přejeme si rozšířit možnosti vzdělávání.

Napište nám o svých nápadech, námětech na spolupráci. Uspořádejme společně akci ve vašem regionu. Zapojte se do advokační činnosti, propojte nás s dalšími lidmi. Veřejně deklarujte svůj postoj ke vzdělávání, staňte se členem Aliance, finančně podpořte advokační činnost, mediální kampaň, podepište petici, zkrátka podpořte hnutí jakkoli vás napadne. Napište nám na info@seberizenevzdelavani.cz.


  1. Listina základní práv a svobod
  2. Školský zákon
  3. Bílá kniha, Rámcový vzdělávací program (RVP)
  4. V Německu Ammersee, v Nizozemí škola De Kampanje
  5. Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a stránka k tvorbě Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pocket
Vyrůstala jsem jako tzv. znevýhodněné dítě. Pro mě, jak by se na první pohled mohlo zdát, tu měla být povinná školní docházka. Nepropadat sociálním sítem a vymanit se z ohrožení sociálním vyloučením v rámci “společného vzdělávání”. Nestalo se. Naopak, nemožnost naplnit si ve škole potřeby zasadila další rány mojí sebeúctě a lásce ke světu znalostí i k lidem. Přála jsem si podpořit “děti ulice”, jakým jsem byla já a pracovat v nízkoprahových centrech. Pracuji s dětmi a mladými lidmi. Podporuji je v sebeřízení, v učení, ve vztazích. Dětství, škola, podnikání, práce s dětmi i rodičovství mi umožňují poznání, že díky sebeřízení mám vnitřní motivaci k učení a dávám vlastní smysl životu.

Skryté kurikulum I. Vystoupení z komfortní zóny

Když si myslíme, že motivujeme druhého člověka, aby vystoupil z komfortní zóny, neznamená to nutně, že ho tím učíme vystupovat z komfortní zóny. Když ho přimějeme dělat

Proč se děti učí?

Jsem v kontaktu s dětmi a mladými lidmi. Měla jsem možnost poznat mnoho škol. Některé školy se snaží o různé inovativní způsoby vzdělávání, prezentují se jako prostředí založená na