Výzva Výboru OSN. Přístup ke vzdělávání není totéž co nucení ke školní docházce

Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s. se připojuje k výzvě z 30. mezinárodní konference o demokratickém vzdělávání (IDEC) 2023 v Nepálu. Vyzvala Výbor OSN pro práva dítěte (CRC), aby objasnil, že „povinné vzdělávání“ znamená záruku všeobecného přístupu ke vzdělání a neznamená nutit dítě chodit do školy.

Všeobecná deklarace lidských práv (UDHR) z roku 1948 byla prvním mezinárodním uznáním vzdělání jako práva a v článku 26 vyjádřila důležitost tohoto práva jako „základní vzdělání bude povinné“. I když se stalo běžnou praxí překládat a parafrázovat to jako ‚povinná školní docházka pro děti‘, není to v souladu s původním záměrem formulace, říká IDEC.

Zápisy ze schůzí návrhového výboru UDHR, kterému předsedala Eleanor Roosevelt, zaznamenávají rozsáhlé diskuse o tomto slově a jasně ukazují, že nikdo z návrhového výboru nikdy neměl v úmyslu slovo „povinné“ vykládat jako nátlak na dítě. Potvrzuje to obecný komentář č. 11 Výboru pro hospodářská, sociální a kulturní práva (CESCR) „Prvek povinnosti zdůrazňuje skutečnost, že ani rodiče, ani opatrovníci, ani stát nemají právo považovat rozhodnutí o tom, zda by mělo dítě mít přístup k základnímu vzdělání, za volitelné.

Rezoluce IDEC 2023 trvá na tom, že zásada „nejlepšího zájmu dítěte“ musí být plně respektována, spíše než aby byla z politických a administrativních důvodů ohrožena.

Rezoluci ve spolupráci vypracovali mezinárodní zastánci demokratického vzdělávání v čele s Richardem Franshamem (Kanada), Sifaanem Zavahirem (Srí Lanka), Henningem Granerem (Německo) a Je’annou Clementsovou (Jižní Afrika) za přispění řady dalších účastníků z celého světa. Byla přijata na valné hromadě IDEC ve čtvrtek 19. října 2023 a byla zaslána Výboru OSN pro práva dítěte u příležitosti výročí Úmluvy OSN o právech dítěte, které je 20. listopadu 2023.

 

Překlad rezoluce přijaté a podepsané 19. října 2023 na 30. mezinárodní konferenci o demokratickém vzdělávání v Nepálu.

My, účastníci 30. mezinárodní konference o demokratickém vzdělávání 2023:

Zaznamenali jsme, že řada zemí přijala nebo navrhuje zákony o ,,povinném vzdělávání“, kde ,,povinné“ je vykládáno tak, že rodiče/opatrovníci musí zajistit, aby dítě pravidelně navštěvovalo školu, i když taková docházka není v nejlepším zájmu dítěte.

Všimli jsme si, že profesor Cassin, který původně vložil slovo ,,povinná“ do textu návrhu Všeobecné deklarace lidských práv, uvedl, že toto slovo ,,povinné“ by se mělo vykládat tak, že ,,nikdo (ani stát, ani rodina) nemůže dítěti bránit v tom, aby se účastnilo školní docházky s cílem získat základní vzdělání a myšlenka donucení není v žádném případě implikována„; [1]

Tento záměr byl posílen obecným komentářem č. 11 Výboru pro lidská práva, který se týká hospodářských, sociálních a kulturních práv, v němž se uvádí, že ,,Prvek povinnosti zdůrazňuje skutečnost, že ani rodiče, ani opatrovníci, ani stát nemají právo považovat rozhodnutí o tom, zda by mělo dítě mít přístup k základnímu vzdělání, za volitelné.; [2]

Vzhledem k tomu, připomínáme znepokojení Výboru OSN pro práva dítěte ohledně ,,přetrvávajícího autoritářství, diskriminace, neúcty a násilí, které jsou charakteristické pro realitu mnoha škol a tříd„; [3]

Jsme rozhodnuti uctivě vyzvat Výbor, aby v Úmluvě OSN výslovně uvedl, že v právech dítěte slovo ,,povinný„, jak je použito v článku 28. 1 písm. a) ,,učinit základní
vzdělávání povinné a dostupné zdarma pro všechny“ je třeba chápat pouze jako záruku přístupu ke vzdělání. Nikoliv jako nucení dítěte navštěvovat školu v rozporu s nejlepším zájmem dítěte.

 

Zdroje:

PDF verze English (en)French (fr)German (de), and Spanish (es)

Plná verze IDEC Resolution 2023 at IDEC website (with link to PDF in English)this website, and PDF in French (fr) and Spanish (es

1) UN ECOSOC, Commission on Human Rights: Third Session, Summary Record of the Sixty-Eighth Meeting, New
York, 14 June 1948, p. 3; E/CN.4/SR.68, https://undocs.org/en/E/CN.4/SR.68

2) UN ECOSOC, Committee on Economic, Social and Cultural Rights: General Comment 11, Plans of action for
primary education, 10 May 1999, No. 6; E/C.12/1999/4, https://undocs.org/en/E/C.12/1999/4

3) UN CRC, Committee on the Rights of the Child: General Comment 12, The right of the child to be heard, 20 July
2009, No. 105; CRC/C/GC/12, https://undocs.org/en/CRC/C/GC/12

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Přihlaste se k odběru
Oznámení
guest
0 Komentáře
Inline zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Těšíme se na vaše názory! Můžete komentovat...x