VIZE ¦→ SEBEŘÍZENÉ VZDĚLÁVÁNÍ JE KULTURNÍ STANDARD

Aliance pro sebeřízené vzdělávání z. s. (dále Aliance) je iniciativou dobrovolně se organizujících lidí. Aliance se věnuje informování lidí o výhodách a metodách umožňujících dětem a dospívajícím řídit jejich vlastní vzdělávání. Konečným cílem Aliance, její vize, je svět, ve kterém je sebeřízené vzdělávání (SV) přijímáno za kulturní standard.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO ¦→ LIDSKÉ POTŘEBY A PRINCIP NEAGRESE (Non-Aggression Principle)

Základním východiskem Aliance je, že děti a rodiny nenalézají pocit bezpečí v hierarchických systémech strukturovaných od vládnoucích elit shora dolů. Státy a národy založené na strategiích donucení a kontroly k naplňování potřeb vzdělávání i ochrany dětí před zanedbáváním, neumožňují lidem napňování ostatních základních lidských potřeb. Lidé nepociťují taková místa jako bezpečná. Děti vlastní svá těla a čas. Děti a mladí lidé potřebují pro svůj vývoj možnost naplňovat i potřeby sebevlastnictví, sebeurčení, vnímat osobní účinnost, mít vliv a řídit své životy, učení a cesty k dospělosti.

Pokud by existovaly důkazy o tom, že je současný systém vzdělávání založený na povinné školní docházce a povinném jednotném kurikulu nezbytný pro blaho lidí a lidé si jeho prostřednictvím mohou naplňovat všechny základní lidské potřeby a tím se efektivnímu naplňování potřeb učit, bylo by žádoucí jej zachovat; ale, jak je vysvětleno jinde na tomto webu, neexistuje žádný takový důkaz a existuje mnoho důkazů o opaku.

PROČ ALIANCE? ¦→ AKTIVNÍ SPOJENECTVÍ LIDÍ

Cílem Aliance je spojit různé organizace a jednotlivce, kteří již aktivně propagují a přejí si umožňovat vzdělávání, při němž lidé mají možnost své potřeby naplňovat, a proto se efektivně učit. Lidé zapojení do Aliance uznávají, že existuje mnoho způsobů, jak praktikovat a podporovat sebeřízené vzdělávání, včetně několika druhů škol, center SV, agilních center, unschoolingu a domácího vzdělávání.

Cílem Aliance, jednotlivců a organizací je vytvořit prostor pro spolupráci, kde můžeme všichni propojit svá know how, učit se jeden od druhého a společně posílit sdílenou zkušenost, která je společná nám všem – že sebeřízené vzdělávání funguje!

Úspěch při dosahování naší společné vize bude z velké části záviset na počtu lidí, kteří se aktivně zasadí o spolupráci na podpoře hnutí, bez ohledu na jejich postoje k jiným otázkám, jako jsou rodičovské filozofie, náboženská víra, zdraví a výživa, praxe a politická orientace.

KŘÍDLA VZDĚLÁVÁNÍ

Aliance existuje, aby hnutí dala křídla tím, že šíří informace o sebeřízeném vzdělávání a aktivně pracuje na advokacii SV. Sdílíme své příběhy a propojujeme lidi se stovkami tisíc rodin z celého světa, které SV žijí.

Díky nám se sebeřízené vzdělávání stává známým pojmem spojeným se svobodou, úspěchem a štěstím – novým vzdělávacím paradigmatem a standardem pro 21. století.

O PODPOŘE A ZAPOJENÍ

Aliance je organizována dobrovolnicky a financována výhradně z darů od jednotlivců a organizací podporujících sebeřízené vzdělávání. Všichni členové jsou dobrovolníci, kteří za svou práci v Alianci nedostávají žádnou finanční odměnu. Organizace ve spolku umožňuje Alianci řízení projektů, které by nebyly proveditelné na čistě dobrovolném základě. Dary pro spolek jsou daňově uznatelné. Více o možnostech PODPORY ¦→ ZAPOJENÍ ¦→ LIDECH