Znevýhodněné děti, trauma aneb Odpovídá povinná školní docházka potřebám dětí? | #01

Sociální znevýhodnění a trauma: Pochopení a řešení v kontextu výchovy a vzdělávání 

V naší společnosti existují lidé, kteří se potýkají s obtížnými životními okolnostmi, které jim brání v naplňování jejich lidských potřeb. Tito jedinci bývají označováni jako „znevýhodněné děti“.

Znevýhodnění těchto dospívajících je z velké části způsobeno absencí blízkých pečujících osob nebo tím, že žijí s lidmi, kteří z různých důvodů nejsou schopni adekvátně reagovat na jejich potřeby. Reakce dětí na stresující události jsou různorodé, ale jednou z nich může být vývojové trauma. V důsledku kombinace traumatizujících událostí s dlouhodobým stresem ovlivňujícím odolnost a schopnost spontánního hojení, se dále může rozvinout například tzv. posttraumatická stresová porucha. Soudobé poznatky z neurověd a vývojové psychologie nám přinášejí poznání, že se zdaleka nejedná jen o stavy válečných veteránů či přeživších holokaustu. Trauma není samotná událost, která se lidem stane, ale reakce jejich organismu na tuto událost. Pokud děti vyrůstají v prostředích, která neumožňují autonomní uspokojování biologických psychologických a sociálních potřeb, mohou přirozeně reagovat tím, čemu nejčastěji říkáme poruchy chování a učení, traumatem nebo psychosomatickým onemocněním. Pokud jim chybí pozitivní vzory a inspirace, mohou se nápodobou učit ignorovat své potřeby, což může vést k postupnému narušení jejich sebeobrazu, sebeúcty, důvěry v bezpečný svět, v blízkost s ostatními lidmi a k nemoci. [1]

 

Lidé, tedy také děti, potřebují pro svůj zdravý vývoj opakovaně zažívat pozitivní interakce se světem a lidmi kolem sebe.

 

Nabídnu vám otázky k zamyšlení, které mě napadají nikoliv v duchu kritiky a odsouzení, ale naopak s motivací učit se spolu s vámi, poznávat, vytvářet příležitosti a možnosti pro zlepšení kvality života nás všech.

Můžete je na sebe nechat působit a pokusit se je přijmout s otevřenou myslí. Třeba spolu s nimi přijdou ruku v ruce další podněty k prozkoumání. Společně pak můžeme rozvíjet dialog a hledat způsoby, jak se s odpověďmi na ně vypořádat s ohledem, soucitem a laskavostí.

 

  • Co když znevýhodnění spočívá také v něčem docela odlišném od našich představ o tom, co je znevýhodnění a jak se projevuje?
  • Mohou být jedněmi z příčin znevýhodnění a diskriminace současný způsob učení založený na předpokladu, že je třeba člověka přimět k jednotnému způsobu a obsahu vzdělávání, byť bez souhlasu a bez ohledu na jeho potřeby? Respektive přístup k výchově vycházející z představ o tom, že jedni nevědí, co je pro ně dobré, zatímco druzí to vědí?
  • Jsou současné vzdělávací politiky a legislativy upravující výchovu a vzdělávání založené na šetřeních (evidence based approach) o jejich prospěšnosti? Včetně důkazů o pozitivním vlivu jednotného způsobu a obsahu vzdělávání na wellbeing jednotlivců a celé společnosti?

 

Příběh jednoho takového dítěte, kterým jsem bývala já, může posloužit jako ilustrace tohoto problému.

Moji rodiče mě opustili a já jsem byla vychovávána svými prarodiči. Ačkoli se o mě starali, jak nejlépe dovedli, jejich metody výchovy byly často tvrdé a násilné. Navíc jsem byla svědkem domácího násilí. I přes těžké okolnosti jsem věřila, že se o mě snaží pečovat podle svých nejlepších schopností.

Většinu svého dětství jsem strávila ve výchovně vzdělávacích institucích, kde jsem trávila čas od raných hodin do pozdního odpoledne. Přes bohatou nabídku výchovně vzdělávacích aktivit a soustředěný zájem učitelů a vychovatelů, ve mně tato zkušenost vyvolala silný pocit opuštění.

Škola, která měla být místem, kde bych se měla cítit chráněna a podporována, se stala dalším místem, kde jsem nemohla samostatně naplňovat své potřeby.

Chápala jsem, že dospělí kolem mě mi nedůvěřují a nevnímají mě jako schopnou učit se a činit dobrá rozhodnutí. Dávali to najevo především tím, že se snažili naplňovat mé potřeby podle všeobecného přesvědčení, že ví lépe než “dítě”, co je pro něj dobré.N amísto toho, aby spoluvytvářeli prostředí, kde by dospívající vůbec získali příležitost naplňovat své skutečné potřeby autonomně.

Nemyslím tím bez přítomnosti dospělých, ale aniž by je dospělí kontrolovali, hodnotili, srovnávali, ovládali, nutili do toho, co považovali za správné.

Věřím, že je k tomu vedly dobré úmysly, možná také vlastní naučené způsoby uvažování a komunikace, avšak tyto zkušenosti vedly k pocitu osamělosti a ztráty motivace k učení. Domnívám se, že tyto mé zkušenosti jsou v souladu s teorií sebeurčení a také s její metaanalýzou. [2], [3]

Psychologové Edward Deci a Richard Ryan vyvinuli teorii motivace, která naznačuje, že lidé mají tendenci být spontánně vnitřně řízeni potřebou vývoje, osobního růstu a získání naplnění. Prvním předpokladem teorie sebeurčení je, že lidé jsou evolučně činnostmi zaměření na seberozvoj. Získání zvládnutí výzev a získávání nových zkušeností. Tedy na cokoli, co je nezbytné pro naplnění bio-psycho-sociálních potřeb, pro přežití a naplnění soudržného smyslu pro sebe, potažmo společnost, které jsou součástí.

Zatímco lidé jsou často motivováni jednat vnějšími odměnami, jako jsou peníze, ceny, známky a uznání (známé jako externí či vnější motivace), teorie sebeurčení se zaměřuje primárně na vnitřní zdroje motivace, jako je nutnost získat znalosti nebo nezávislost k účinnému přežití (známé jako vnitřní motivace a vnitřní životní aspirace).

 

Podle teorie sebeurčení lidé potřebují k dosažení takového evolučně psychologického růstu následující:

  • Pocit vlastní kompetence: Lidé potřebují zvládnout jimi vytknuté úkoly a učit se různým dovednostem.
  • Sounáležitost: Lidé potřebují cítit, že jsou uznány jejich bio-psycho-sociální pocity a potřeby a jsou respektovány jejich vlastní strategie jejich naplňování.
  • Autonomie: Lidé potřebují cítit osobní účinnost (Self-efficacy) mít kontrolu nad vlastním životem, prožíváním, chováním, cíli. [4]

 

Když mi bylo 14 let, opustila jsem domov a žila na ulici. V té době jsem si uvědomila, jaký dopad mají právní normy na životy dětí. Místo toho, aby mě práva dětí chránila a podporovala, se stala nástrojem pro systematickou a systémovou diskriminaci dospívajících.

Nicméně, i přes těžké okolnosti, jsem se nakonec dokázala vymanit z tohoto znevýhodnění. Díky lidem, kteří mi tehdy poskytli práci a ubytování, jsem mohla začít žít důstojný život. Byť tím riskovali, protože jsem nedosáhla potřebného věku. Později jsem se rozhodla vzdělávat a podnikat. Zamilovala jsem si ekonomii, psychologii, neurovědy a vzdělávání a rozhodla jsem se podporovat „děti ulice“.

 

Tento příběh je jeden z mnoha, který ilustruje, jak mohou sociální znevýhodnění a trauma ovlivnit životy lidí a jak je důležité poskytnout adekvátní podporu a ochranu, které skutečně potřebují, ne takové, jaké se domníváme, že potřebují.

 

Dovolte mi na tomto místě položit další otázku ke společnému učení. Jak odlišíte vlastní názor, přesvědčení, očekávání, přání a nároky od skutečných potřeb člověka?

Osvědčilo se mi pravidlo. Pokud chci někomu pomoci, zeptám se na souhlas. Pokud souhlasí, znovu zvážím svá východiska než se rozhodnu, zda skutečně pomáhat mohu a budu.

Wellbeing je populárním termínem, který často slouží nejen politickým záměrům. Proto je pro mě důležité kalibrovat jazyk, jak o blahu člověka a jeho nejlepších zájmech hovoříme. Pro mě wellbeing neznamená, že někdo zvenčí zajišťuje ostatním blaho. Blaho pro mě znamená mít možnost autonomně zajišťovat všechny své potřeby, tedy když mi nikdo nebrání v tom, abych uskutečňovala, co je v mém zájmu.

O rozmanitých přístupech k podpoře dospívajících, o příčinách a důsledcích znevýhodnění dětí, píši v navazujících článcích.

Koncept inkluzivního sociálně vzdělávacího centra, si můžete přečíst tady. Taková centra se mohou stát jednou z paralel k současnému způsobu vzdělávání.

 

Část 2 | Rozpor sociálních služeb a školského systému

Část 3 | Koncept sociálně vzdělávacích služeb

Část 4 | Financování, rovný přístup a spravedlnost

Část 5 | Kdo je zodpovědný a jak se stát změnou

 

 


Zdroje:

Koncept inkluzivního sociálně vzdělávacího centra (ISVC) https://seberizenevzdelavani.cz/koncept_isvc.pdf

Sebeřízené vzdělávání zdroje a výzkum na webu Aliance pro sebeřízené vzdělávání

Gray Peter, Důkaz, že sebeřízené vzdělávání funguje. Praha, Nakladatelství Pupenec, 2023

[1] Joseph Spinazzola, Bessel van der KolkJulian D. Ford, Developmental Trauma Disorder: A Legacy of Attachment Trauma in Victimized Children, 2021

Více než stovka zdrojů na téma vývojové trauma a PTSD, publikace výzkumů, studie https://en.wikipedia.org/wiki/Psychological_trauma

[2] Deci, EL Účinky externě zprostředkovaných odměn na vnitřní motivaci. Časopis osobnosti a sociální psychologie. 1971; 18: 105-115.

Deci, EL, & Ryan, RM Jiskrová motivace a sebeurčení v lidském chování. New York: Plenum; 1985.

Deci, EL, & Ryan, RM „Co“ a „proč“ cílů: Lidské potřeby a sebeurčení chování. Psychologické vyšetření. 2000; 11: 227-268.

Deci, ED, & Ryan, RM Příručka výzkumu sebeurčení. New York: Univerzita Rochester Press; 2002.

Ryan, RM, & Deci, EL (2000). Teorie sebeurčení a usnadňování vnitřní motivace, společenského rozvoje a blahobytu. American Psychologist, 2000 ; 55: 68-78.

[3] A cross-cultural analysis of autonomy in education: A self-determination theory perspective, Valery I. Chirkov, 2009.

[4] Zde jsou desítky zdrojů, výzkumů, publikací o tom, co umožňuje a brání osobní účinnosti https://cs.wikipedia.org/wiki/Self-efficacy

[5] Stanley Milgram (2004). Obedience to Authority: An Experimental View. New York: HarperCollins.

Stanley Milgram (1992) (edited by John Sabini and Maury Silver). The Individual in a Social World: Essays and Experiments. Second Edition. New York: McGraw-Hill.

Stanley Milgram (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social Psychology, Vol. 67, pp. 371-378.

Blass, T. (2004). The Man Who Shocked the World: The Life and Legacy of Stanley Milgram. New York, NY: Basic Books.

[6] Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Standardy kvality sociálních služeb https://www.mpsv.cz/standardy-kvality-socialnich-sluzeb

[7] Web ASV https://www.seberizenevzdelavani.cz

[8] Respektovat a být respektován, Nováčková a Nevolová (2020), ISBN: 978-80-87917-50-3

[9] Oxford Research Encyclopedia of Education, Peter Gray, Self-Directed Education—Unschooling and Democratic Schooling (2017) https://cdn2.psychologytoday.com/assets/self-directed_ed.-published.pdf

[10] Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Metody sociální práce

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1864403/mpsv_prirucka+praxe+soc+prace_NET.PDF/

[11] Odbor sociální péče o dítě ČR, Metody sociální práce https://www.ospod.cz/informace/metody-socialni-prace/

Definice a zásady poskytování služeb nízkoprahových center v ČR https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADzkoprahov%C3%A9_za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

 

0 0 hlasy
Hodnocení článku
Přihlaste se k odběru
Oznámení
guest
0 Komentáře
Inline zpětná vazba
Zobrazit všechny komentáře
0
Těšíme se na vaše názory! Můžete komentovat...x