co je sebeřízené učení a vzdělávání?

Sebeřízené učení – self-directed learning a sebeřízené vzdělávání – self-directed education?

Rozhodnou-li se lidé dobrovolně z vnitřní motitvace učit – co, proč, kdy, kde, jak a s kým sami chtějí a potřebují, realizují-li na základě této volby proces vzdělávání, mají-li kdykoli možnost způsob vzělávání změnit a skončit, pak se sebeřízeně učí a vzdělávají.

Sebeřízené učení pro nás znamená dobrovolný, iterovaný, z vnitřní motivace se odehrávající proces myšlení a jednání člověka, vedoucí k integraci a vlastní interpretaci vjemů a „paměťových záznamů“.

Smyslem učení je žít a prožívat život s pocity uspokojení ze sebe sama, tvorby | práce, mezilidksých vztahů a prostředí.

Sebeřízené vzdělávání je pro nás procesem napomáhajícím sebeřízenému učení. Je s ním v souladu do té míry, aby byly naplněny VŠECHNY podmínky definice sebeřízeného učení.

Proč sebeřízení?

Autentický proces účení lidí vedoucí k důvěře, otevřenosti, blízkosti s lidmi, seberealizaci, sebeúčinnosti, sebevědomí, sebelásce, respektu k lidem, vlastnictví, sebevlastnictví, nenásilné komunikaci, zodpovědnosti za sebe, vztahy i prostředí, prožitku spokojenosti a štěstí člověka je realizován jen tehdy, je-li dobrovolným. Poznává-li a pozoruje-li při něm člověk výše vyjmenované hodnoty, životní postoje, dovednosti a schopnosti u ostatních lidí. Má-li možnost je testovat, dělat chyby a nalézat vlastní řešení důsledků z nich plynoucích = zodpovědnost za své myšlení a jednání.

Zkrátka… sebeřízení se dá naučit jen sebeřízením, činit rozhodnutí rozhodováním a zodpovědnosti se lidé učí tím, že zodpovědnost mají. Činí-li doborvolná rozhodnutí a mají-li možnost zažít a řešit jejich konsekvence.

Proč to nejde povinně?

Naším životním postojem a východiském je princip neagrese NAPnon agression principle.

Věříme, že vnucování/nucení je násilím. O násilí se jedná i tehdy, je-li vynucování povinnosti člověka člověkem natolik sofistikovaně manipulativní, že člověk činí z vůle druhého člověka to, co není jednáním z jeho vlastní vůle a vnitřní motivace.

Násilím je nucení i tehdy, když si jej člověk neuvědomuje a na první pohled se zdá, že manipulaci podléhá radostně, dobrovolně, dokonce s pocitem, že je vykonavatelem svého práva. V takovém případě si sice oběť (často ani násilník) násilí neuvědomují. Neznamená to však, že se o násilí nejedná.

Předávat dětem vědomosti, schopnosti a dovednosti jinak, než donucením pod pohrůžkou trestů = jinak než násilím – je pro nás podmínkou pro klidnější, spokojenější, šťastnější děti a dospělé, jejich uspokojující mezilidské vtahy a dobrovolnou, na důvěře založenou spolupráci.

Výzva dospělé populaci lidí:

Podmínkou pro kulturu založenou na komunikaci bez násilí je kultura vzdělávání založená na konsensu – na souhlasu.

Lidé se učí nápodobou. Násilí se učí násilím = kultura založená na donucení, vnucené povinnosti, v sobě neoddělitelně zahrnuje násilí. Nucení je násilím.

Pojďme se společně podporovat v učení se jiným způsobům vzdělávání dětí, než jakým je vnucené vzdělávání.

Máme možnost se rozhodnout, přestat dětem vnucovat vzdělávání. Přestat vnucováním děti učit násilí.

Máme možnost změnit společnost právě tím. Nahradit nucení za nenásilnou komunikaci a jiné způsoby komunikace i vzdělávání – jiný způsob života s dětmi

nucení = násilí = nemorální

#povinnaskolnidochazkajenemoralni | #vnucenevzdelavanijenemoralni

Potřebujeme a propagujeme dobrovolnost, respekt k osobnímu vlastnictví, zejména času a těla = sebevlastnictví a nenásilnou komunikaci.

Proto podporujeme Svobodu Učení, jsme součástí hnutí za sebeřízené vzdělávání Apel Svobody učení a aktivně se účastníme kampaně za sebeřízené vzdělávání.

#seberizenevzdelavani | #kampanzaseberizenevzdelavani

email i@seberizenevzdelavani.cz